Traditional

吳秘監每有美酒,獨酌獨醉,但蒙詩報,不以

蓬山仙客下煙霄,對酒唯吟獨酌謠。
不怕道狂揮玉爵,亦曾乘興解金貂。
[記雲:飲玉爵者弗揮。
吳監前任散騎常侍。
]君稱名士誇能飲,我是愚夫肯見招。
[王孝伯雲:但常無事,讀離騷,痛飲,即可稱名士。
獨酌謠雲:愚夫子不招。
]賴有伯倫為醉伴,何愁不解傲松喬。

Simplified

吴秘监每有美酒,独酌独醉,但蒙诗报,不以

蓬山仙客下烟霄,对酒唯吟独酌谣。
不怕道狂挥玉爵,亦曾乘兴解金貂。
[记云:饮玉爵者弗挥。
吴监前任散骑常侍。
]君称名士夸能饮,我是愚夫肯见招。
[王孝伯云:但常无事,读离骚,痛饮,即可称名士。
独酌谣云:愚夫子不招。
]赖有伯伦为醉伴,何愁不解傲松乔。

Pronunciation

wú mì jiān měi yǒu měi jiǔ , dú zhuó dú zuì , dàn mēng shī bào , bù yǐ

péng shān xiān kè xià yān xiāo , duì jiǔ wéi yín dú zhuó yáo 。
bù pà dào kuáng huī yù jué , yì zēng chéng xīng jiě jīn diāo 。
[ jì yún : yǐn yù jué zhě fú huī 。
wú jiān qián rèn sàn qí cháng shì 。
] jūn chēng míng shì kuā néng yǐn , wǒ shì yú fū kěn jiàn zhāo 。
[ wáng xiào bó yún : dàn cháng wú shì , dú lí sāo , tòng yǐn , jí kě chēng míng shì 。
dú zhuó yáo yún : yú fū zǐ bù zhāo 。
] lài yǒu bó lún wéi zuì bàn , hé chóu bù jiě ào sōng qiáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.