Traditional

吳音子

欲要神仙做,抱元*,胎息綿綿。
一回*滿一回煎。
陰陽媾,赤龍蟠。
地戶牢封玄門啟,滾丹砂,透入泥丸。
昆侖上,明珠晃朗,瑪瑙珊珊。
一爐火滅一爐丹。
灰心顯,五色光鮮。
雙關路上氣連連。
擁真花,上丹田。
姹女嬰兒交歡笑,駕河車,地火雷遷。
醴泉酒,時時飲罷,醉臥桃源。

Simplified

吴音子

欲要神仙做,抱元*,胎息绵绵。
一回*满一回煎。
阴阳媾,赤龙蟠。
地户牢封玄门启,滚丹砂,透入泥丸。
昆仑上,明珠晃朗,玛瑙珊珊。
一炉火灭一炉丹。
灰心显,五色光鲜。
双关路上气连连。
拥真花,上丹田。
姹女婴儿交欢笑,驾河车,地火雷迁。
醴泉酒,时时饮罢,醉卧桃源。

Pronunciation

wú yīn zǐ

yù yào shén xiān zuò , bào yuán ê, tāi xī mián mián 。
yī huí ê mǎn yī huí jiān 。
yīn yáng gòu , chì lóng pán 。
dì hù láo fēng xuán mén qǐ , gǔn dān shā , tòu rù ní wán 。
kūn lún shàng , míng zhū huǎng lǎng , mǎ nǎo shān shān 。
yī lú huǒ miè yī lú dān 。
huī xīn xiǎn , wǔ sè guāng xiān 。
shuāng guān lù shàng qì lián lián 。
yōng zhēn huā , shàng dān tián 。
chà nǚ yīng ér jiāo huān xiào , jià hé chē , dì huǒ léi qiān 。
lǐ quán jiǔ , shí shí yǐn bà , zuì wò táo yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.