Traditional

吹笙內人出家

雨露難忘君念重,電泡易滅妾身輕。
金刀已剃頭然發,玉管休吹腸斷聲。
新戒珠從衣裏得,初心蓮向火中生。
道場夜半香花冷,猶在燈前禮佛名。

Simplified

吹笙内人出家

雨露难忘君念重,电泡易灭妾身轻。
金刀已剃头然发,玉管休吹肠断声。
新戒珠从衣里得,初心莲向火中生。
道场夜半香花冷,犹在灯前礼佛名。

Pronunciation

chuī shēng nèi rén chū jiā

yǔ lù nán wàng jūn niàn zhòng , diàn pào yì miè qiè shēn qīng 。
jīn dāo yǐ tì tóu rán fā , yù guǎn xiū chuī cháng duàn shēng 。
xīn jiè zhū cóng yī lǐ dé , chū xīn lián xiàng huǒ zhōng shēng 。
dào cháng yè bàn xiāng huā lěng , yóu zài dēng qián lǐ fó míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.