Traditional

吾廬

吾廬鏡湖上,傍水開雲扃。
秋淺葉未丹,日落山更青。
孤鶴從西來,長鳴掠沙汀;亦知常苦饑,未忍吞膻腥。
我食雖不肉,匕箸窮芳馨。
幽窗燈火冷,濁酒倒殘瓶。

Simplified

吾庐

吾庐镜湖上,傍水开云扃。
秋浅叶未丹,日落山更青。
孤鹤从西来,长鸣掠沙汀;亦知常苦饥,未忍吞膻腥。
我食虽不肉,匕箸穷芳馨。
幽窗灯火冷,浊酒倒残瓶。

Pronunciation

wú lú

wú lú jìng hú shàng , bàng shuǐ kāi yún jiōng 。
qiū qiǎn yè wèi dān , rì luò shān gēng qīng 。
gū hè cóng xī lái , cháng míng l wǒ shí suī bù ròu , bǐ zhù qióng fāng xīn 。
yōu chuāng dēng huǒ lěng , zhuó jiǔ dǎo cán píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.