Traditional

周五聲調曲 變宮調 一

帝遊光出震。
君明擅在離。
巖廊惟眷顧。
欽若尚無為。
龍穴非難附。
鸞巢欲可窺。
具茨應不遠。
汾陽寧足隨。
烝民播植重。
溝洫劬勞多。
桑林還註雨。
積石遂開河。
明征逢永命。
平秩值年和。
更有熏風曲。
方聞晨露歌。

Simplified

周五声调曲 变宫调 一

帝游光出震。
君明擅在离。
岩廊惟眷顾。
钦若尚无为。
龙穴非难附。
鸾巢欲可窥。
具茨应不远。
汾阳宁足随。
烝民播植重。
沟洫劬劳多。
桑林还注雨。
积石遂开河。
明征逢永命。
平秩值年和。
更有熏风曲。
方闻晨露歌。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū biàn gōng diào yī

dì yóu guāng chū zhèn , jūn míng shàn zài lí , yán láng wéi juàn gù , qīn ruò shàng wú wéi , lóng xué fēi nán fù , luán cháo yù kě kuī , jù cí yīng bù yuǎn , fén yáng níng zú suí , zhēng mín bō zhí zhòng , gōu xù qú láo duō , sāng lín huán zhù yǔ , jī shí suì kāi hé , míng zhēng féng yǒng mìng , píng zhì zhí nián hé , gēng yǒu xūn fēng qū , fāng wén chén lù gē ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.