Traditional

周五聲調曲 變宮調 二

移風廣軒歷。
崇德盛唐年。
成文興大雅。
出豫動鈞天。
黃鐘六律正。
閶闔八風宣。
孤竹調陽管。
空桑節雅弦。
舞林鸞更下。
歌山鳳欲前。
聞音能辨俗。
聽曲乃思賢。
感物觀治亂。
心恒防未然。
君子得其道。
大平何有焉。

Simplified

周五声调曲 变宫调 二

移风广轩历。
崇德盛唐年。
成文兴大雅。
出豫动钧天。
黄钟六律正。
阊阖八风宣。
孤竹调阳管。
空桑节雅弦。
舞林鸾更下。
歌山凤欲前。
闻音能辨俗。
听曲乃思贤。
感物观治乱。
心恒防未然。
君子得其道。
大平何有焉。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū biàn gōng diào èr

yí fēng guǎng xuān lì , chóng dé shèng táng nián , chéng wén xīng dà yǎ , chū yù dòng jūn tiān , huáng zhōng liù lǜ zhèng , chāng hé bā fēng xuān , gū zhú diào yáng guǎn , kōng sāng jié yǎ xián , wǔ lín luán gēng xià , gē shān fèng yù qián , wén yīn néng biàn sú , tīng qū nǎi sī xián , gǎn wù guān zhì luàn , xīn héng fáng wèi rán , jūn zǐ dé qí dào , dà píng hé yǒu yān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.