Traditional

周五聲調曲 商調曲 一

君以宮唱。
寬大而謨明。
臣以商應。
聞義則可行。
有熊為政。
訪道於容成。
殷湯受命。
委任於阿衡。
忠其敬事。
有罪不逃刑。
誦其箴諫。
言之無隱情。
有剛有斷。
四方可以寧。
既頌既雅。
天下乃升平。
專精一致。
金石為之開。
動其兩心。
妻子恩情乖。
茍利社稷。
無有不盡懷。
昊天降佑。
元首唯康哉。

Simplified

周五声调曲 商调曲 一

君以宫唱。
宽大而谟明。
臣以商应。
闻义则可行。
有熊为政。
访道于容成。
殷汤受命。
委任于阿衡。
忠其敬事。
有罪不逃刑。
诵其箴谏。
言之无隐情。
有刚有断。
四方可以宁。
既颂既雅。
天下乃升平。
专精一致。
金石为之开。
动其两心。
妻子恩情乖。
茍利社稷。
无有不尽怀。
昊天降佑。
元首唯康哉。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū shāng diào qū yī

jūn yǐ gōng chàng , kuān dà ér mó míng , chén yǐ shāng yīng , wén yì zé kě xíng , yǒu xióng wéi zhèng , fǎng dào yú róng chéng , yīn tāng shòu mìng , wěi rèn yú ā héng , zhōng qí jìng shì , yǒu zuì bù táo xíng , sòng qí zhēn jiàn , yán zhī wú yǐn qíng , yǒu gāng yǒu duàn , sì fāng kě yǐ níng , jì sòng jì yǎ , tiān xià nǎi shēng píng , zhuān jīng yī zhì , jīn shí wéi zhī kāi , dòng qí liǎng xīn , qī zǐ ēn qíng guāi , jì lì shè jì , wú yǒu bù jìn huái , hào tiān jiàng yòu , yuán shǒu wéi kāng zāi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.