Traditional

周五聲調曲 商調曲 三

禮樂既正。
神人所以和。
玉帛有序。
誌欲靜幹戈。
各分符瑞。
俱誓裂山河。
今日相樂。
對酒且當歌。
道德以喻。
聽撞鐘之聲。
神奸不若。
觀鑄鼎之形。
酆宮既朝。
諸侯於是穆。
岐陽或狩。
淮夷自此平。
若涉大川。
言憑於舟檝。
如和鼎實。
有寄於鹽梅。
君臣一體。
可以靜氛埃。
得人則治。
何世無奇才。

Simplified

周五声调曲 商调曲 三

礼乐既正。
神人所以和。
玉帛有序。
志欲静干戈。
各分符瑞。
俱誓裂山河。
今日相乐。
对酒且当歌。
道德以喻。
听撞钟之声。
神奸不若。
观铸鼎之形。
酆宫既朝。
诸侯于是穆。
岐阳或狩。
淮夷自此平。
若涉大川。
言凭于舟檝。
如和鼎实。
有寄于盐梅。
君臣一体。
可以静氛埃。
得人则治。
何世无奇才。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū shāng diào qū sān

lǐ lè jì zhèng , shén rén suǒ yǐ hé , yù bó yǒu xù , zhì yù jìng gān gē , gè fēn fú ruì , jù shì liè shān hé , jīn rì xiāng lè , duì jiǔ qiě dāng gē , dào dé yǐ yù , tīng zhuàng zhōng zhī shēng , shén jiān bù ruò , guān zhù dǐng zhī xíng , fēng gōng jì zhāo , zhū hóu yú shì mù , qí yáng huò shòu , huái yí zì cǐ píng , ruò shè dà chuān , yán píng yú zhōu jí , rú hé dǐng shí , yǒu jì yú yán méi , jūn chén yī tǐ , kě yǐ jìng fēn āi , dé rén zé zhì , hé shì wú qí cái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.