Traditional

周五聲調曲 商調曲 二

百川俱會。
大海所以深。
羣材既聚。
故能成鄧林。
猛虎在山。
百獸莫敢侵。
忠臣處國。
天下無異心。
昔我文祖。
執心且危慮。
驅剪豺狼。
經營此天步。
今我受命。
又無敢逸豫。
惟爾弼諧。
各可知競懼。

Simplified

周五声调曲 商调曲 二

百川俱会。
大海所以深。
羣材既聚。
故能成邓林。
猛虎在山。
百兽莫敢侵。
忠臣处国。
天下无异心。
昔我文祖。
执心且危虑。
驱剪豺狼。
经营此天步。
今我受命。
又无敢逸豫。
惟尔弼谐。
各可知竞惧。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū shāng diào qū èr

bǎi chuān jù huì , dà hǎi suǒ yǐ shēn , qún cái jì jù , gù néng chéng dèng lín , měng hǔ zài shān , bǎi shòu mò gǎn qīn , zhōng chén chǔ guó , tiān xià wú yì xīn , xī wǒ wén zǔ , zhí xīn qiě wēi lǜ , qū jiǎn chái láng , jīng yíng cǐ tiān bù , jīn wǒ shòu mìng , yòu wú gǎn yì yù , wéi ěr bì xié , gè kě zhī jìng jù ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.