Traditional

周五聲調曲 商調曲 四

風力是舉。
而臺階序平。
重黎既登。
而天地位成。
功無與讓。
銘太常之旌。
世不失職。
受骍毛之盟。
輯瑞班瑞。
穆穆於堯門。
惟翰惟屏。
膴膴於周京。
功成而治。
定禮樂斯存。
復子而明。
辟姬旦何言。

Simplified

周五声调曲 商调曲 四

风力是举。
而台阶序平。
重黎既登。
而天地位成。
功无与让。
铭太常之旌。
世不失职。
受骍毛之盟。
辑瑞班瑞。
穆穆于尧门。
惟翰惟屏。
膴膴于周京。
功成而治。
定礼乐斯存。
复子而明。
辟姬旦何言。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū shāng diào qū sì

fēng lì shì jǔ , ér tái jiē xù píng , zhòng lí jì dēng , ér tiān dì wèi chéng , gōng wú yǔ ràng , míng tài cháng zhī jīng , shì bù shī zhí , shòu xīng máo zhī méng , jí ruì bān ruì , mù mù yú yáo mén , wéi hàn wéi píng , hū hū yú zhōu jīng , gōng chéng ér zhì , dìng lǐ lè sī cún , fù zǐ ér míng , bì jī dàn hé yán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.