Traditional

周五聲調曲 宮調曲 一

氣離清濁割。
元開天地分。
三才初辨正。
六位始成文。
繼天爰立長。
安民乃樹君。
其明廣如日。
其澤厚如雲。
惟昔我文祖。
撥亂拒謳歌。
三分未撫運。
八百不陵河。
禮敷天下信。
樂正神人和。
風塵行息警。
江海欲無波。

Simplified

周五声调曲 宫调曲 一

气离清浊割。
元开天地分。
三才初辨正。
六位始成文。
继天爰立长。
安民乃树君。
其明广如日。
其泽厚如云。
惟昔我文祖。
拨乱拒讴歌。
三分未抚运。
八百不陵河。
礼敷天下信。
乐正神人和。
风尘行息警。
江海欲无波。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū gōng diào qū yī

qì lí qīng zhuó gē , yuán kāi tiān dì fēn , sān cái chū biàn zhèng , liù wèi shǐ chéng wén , jì tiān yuán lì cháng , ān mín nǎi shù jūn , qí míng guǎng rú rì , qí zé hòu rú yún , wéi xī wǒ wén zǔ , bō luàn jù ōu gē , sān fēn wèi fǔ yùn , bā bǎi bù líng hé , lǐ fū tiān xià xìn , lè zhèng shén rén hé , fēng chén xíng xī jǐng , jiāng hǎi yù wú bō ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.