Traditional

周五聲調曲 宮調曲 二

我皇承下武。
革命在君臨。
應圖當舜玉。
嗣德受堯琴。
沈首多推運。
陽城有讓心。
就日先知遠。
觀淵早見深。
玄精實委禦。
蒼正乃皆平。
履端朝萬國。
年祥慶百靈。
玉帛鹹觀禮。
華戎各在庭。
鳳響中夷則。
天文正玉衡。
皇基自天保。
萬物乃由庚。

Simplified

周五声调曲 宫调曲 二

我皇承下武。
革命在君临。
应图当舜玉。
嗣德受尧琴。
沉首多推运。
阳城有让心。
就日先知远。
观渊早见深。
玄精实委御。
苍正乃皆平。
履端朝万国。
年祥庆百灵。
玉帛咸观礼。
华戎各在庭。
凤响中夷则。
天文正玉衡。
皇基自天保。
万物乃由庚。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū gōng diào qū èr

wǒ huáng chéng xià wǔ , gé mìng zài jūn lín , yīng tú dāng shùn yù , sì dé shòu yáo qín , chén shǒu duō tuī yùn , yáng chéng yǒu ràng xīn , jiù rì xiān zhī yuǎn , guān yuān zǎo jiàn shēn , xuán jīng shí wěi yù , cāng zhèng nǎi jiē píng , lǚ duān zhāo wàn guó , nián xiáng qìng bǎi líng , yù bó xián guān lǐ , huá róng gè zài tíng , fèng xiǎng zhōng yí zé , tiān wén zhèng yù héng , huáng jī zì tiān bǎo , wàn wù nǎi yóu gēng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.