Traditional

周五聲調曲 宮調曲 五

郁盤舒棟宇。
崢嶸侔大壯。
拱木詔林衡。
全模征梓匠。
千櫨綺翼浮。
百栱長虹抗。
北去邯鄲道。
南來偃師望。
龍首載文{螕蟲=木}。
雲楣承武帳。
居者非求隘。
卑宮豈難尚。
壯麗天下觀。
是以從蕭相。

Simplified

周五声调曲 宫调曲 五

郁盘舒栋宇。
峥嵘侔大壮。
拱木诏林衡。
全模征梓匠。
千栌绮翼浮。
百栱长虹抗。
北去邯郸道。
南来偃师望。
龙首载文{螕虫=木}。
云楣承武帐。
居者非求隘。
卑宫岂难尚。
壮丽天下观。
是以从萧相。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū gōng diào qū wǔ

yù pán shū dòng yǔ , zhēng róng móu dà zhuàng , gǒng mù zhào lín héng , quán mó zhēng zǐ jiàng , qiān lú qǐ yì fú , bǎi gǒng cháng hóng kàng , běi qù hán dān dào , nán lái yǎn shī wàng , lóng shǒu zài wén { bī chóng = mù }, yún méi chéng wǔ zhàng , jū zhě fēi qiú ài , bēi gōng qǐ nán shàng , zhuàng lì tiān xià guān , shì yǐ cóng xiāo xiāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.