Traditional

周五聲調曲 宮調曲 四

明明九族序。
穆穆四門賓。
陰陵朝北附。
蟠木引東臣。
澗途求版築。
溪源取釣綸。
多士歸賢戚。
維城屬茂親。
貴位連南鬥。
高榮據北辰。
迎時乃推策。
司職且班神。
日月之所照。
霜露之所均。
永從文軌一。
長無外戶人。

Simplified

周五声调曲 宫调曲 四

明明九族序。
穆穆四门宾。
阴陵朝北附。
蟠木引东臣。
涧途求版筑。
溪源取钓纶。
多士归贤戚。
维城属茂亲。
贵位连南斗。
高荣据北辰。
迎时乃推策。
司职且班神。
日月之所照。
霜露之所均。
永从文轨一。
长无外户人。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū gōng diào qū sì

míng míng jiǔ zú xù , mù mù sì mén bīn , yīn líng zhāo běi fù , pán mù yǐn dōng chén , jiàn tú qiú bǎn zhù , xī yuán qǔ diào lún , duō shì guī xián qī , wéi chéng shǔ mào qīn , guì wèi lián nán dǒu , gāo róng jù běi chén , yíng shí nǎi tuī cè , sī zhí qiě bān shén , rì yuè zhī suǒ zhào , shuāng lù zhī suǒ jūn , yǒng cóng wén guǐ yī , cháng wú wài hù rén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.