Traditional

周五聲調曲 征調曲 一

乾坤以含養覆載。
日月以貞明照臨。
達人以四海為務。
明君以百姓為心。
水波瀾者源必遠。
樹扶疎者根必深。
雲雨取施無不洽。
廊廟求才多所任。

Simplified

周五声调曲 征调曲 一

乾坤以含养覆载。
日月以贞明照临。
达人以四海为务。
明君以百姓为心。
水波澜者源必远。
树扶疎者根必深。
云雨取施无不洽。
廊庙求才多所任。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū zhēng diào qū yī

qián kūn yǐ hán yǎng fù zài , rì yuè yǐ zhēn míng zhào lín , dá rén yǐ sì hǎi wéi wù , míng jūn yǐ bǎi xìng wéi xīn , shuǐ bō lán zhě yuán bì yuǎn , shù fú shū zhě gēn bì shēn , yún yǔ qǔ shī wú bù qià , láng miào qiú cái duō suǒ rèn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.