Traditional

周五聲調曲 征調曲 三

聖人千年始一生。
黃河千年始一清。
攝提以之而從紀。
玉燭於是而文明。
東南可以補地闕。
西北可以正天傾。
浮黿則東海可厲。
運鍤則南山可平。
眾仙就朝於瑤水。
羣帝受享於明庭。
懷和則韎任並奏。
功烈則鐘鼎俱銘。

Simplified

周五声调曲 征调曲 三

圣人千年始一生。
黄河千年始一清。
摄提以之而从纪。
玉烛于是而文明。
东南可以补地阙。
西北可以正天倾。
浮鼋则东海可厉。
运锸则南山可平。
众仙就朝于瑶水。
羣帝受享于明庭。
怀和则韎任并奏。
功烈则钟鼎俱铭。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū zhēng diào qū sān

shèng rén qiān nián shǐ yī shēng , huáng hé qiān nián shǐ yī qīng , shè tí yǐ zhī ér cóng jì , yù zhú yú shì ér wén míng , dōng nán kě yǐ bǔ dì què , xī běi kě yǐ zhèng tiān qīng , fú yuán zé dōng hǎi kě lì , yùn chā zé nán shān kě píng , zhòng xiān jiù zhāo yú yáo shuǐ , qún dì shòu xiǎng yú míng tíng , huái hé zé mèi rèn bìng zòu , gōng liè zé zhōng dǐng jù míng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.