Traditional

周五聲調曲 征調曲 二

淳風布政常無欲。
至道防人能變俗。
求仁義急於水火。
用禮讓多於菽粟。
屈軼無佞人可指。
獬豸無繁刑可觸。
王道蕩蕩用無為。
天下四人誰不足。

Simplified

周五声调曲 征调曲 二

淳风布政常无欲。
至道防人能变俗。
求仁义急于水火。
用礼让多于菽粟。
屈轶无佞人可指。
獬豸无繁刑可触。
王道荡荡用无为。
天下四人谁不足。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū zhēng diào qū èr

chún fēng bù zhèng cháng wú yù , zhì dào fáng rén néng biàn sú , qiú rén yì jí yú shuǐ huǒ , yòng lǐ ràng duō yú shū sù , qū yì wú nìng rén kě zhǐ , xiè zhì wú fán xíng kě chù , wáng dào dàng dàng yòng wú wéi , tiān xià sì rén shuí bù zú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.