Traditional

周五聲調曲 征調曲 五

纖纖不絕林薄成。
涓涓不止江河生。
事之毫髪無謂輕。
慮遠防微乃不傾。
雲官乃垂拱大君。
鳳歷唯欽明元首。
類上帝而禋六宗。
望山川而朝羣後。
地鏡則山澤俱開。
河圖則魚龍合負。
我之天綱莫不該。
閶闔九關天門開。
卿相則風雲玄感。
匡贊則星辰下來。
既興室之三聖。
乃舉唐朝之八才。
莘臣參謀於左相。
大老教政於中臺。
其宜作則於明哲。
故無崇信於奸回。

Simplified

周五声调曲 征调曲 五

纤纤不绝林薄成。
涓涓不止江河生。
事之毫髪无谓轻。
虑远防微乃不倾。
云官乃垂拱大君。
凤历唯钦明元首。
类上帝而禋六宗。
望山川而朝羣后。
地镜则山泽俱开。
河图则鱼龙合负。
我之天纲莫不该。
阊阖九关天门开。
卿相则风云玄感。
匡赞则星辰下来。
既兴室之三圣。
乃举唐朝之八才。
莘臣参谋于左相。
大老教政于中台。
其宜作则于明哲。
故无崇信于奸回。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū zhēng diào qū wǔ

xiān xiān bù jué lín báo chéng , juān juān bù zhǐ jiāng hé shēng , shì zhī háo fà wú wèi qīng , lǜ yuǎn fáng wēi nǎi bù qīng , yún guān nǎi chuí gǒng dà jūn , fèng lì wéi qīn míng yuán shǒu , lèi shàng dì ér yīn liù zōng , wàng shān chuān ér zhāo qún hòu , dì jìng zé shān zé jù kāi , hé tú zé yú lóng hé fù , wǒ zhī tiān gāng mò bù gāi , chāng hé jiǔ guān tiān mén kāi , qīng xiāng zé fēng yún xuán gǎn , kuāng zàn zé xīng chén xià lái , jì xīng shì zhī sān shèng , nǎi jǔ táng zhāo zhī bā cái , shēn chén cān móu yú zuǒ xiāng , dà lǎo jiào zhèng yú zhōng tái , qí yí zuò zé yú míng zhé , gù wú chóng xìn yú jiān huí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.