Traditional

周五聲調曲 征調曲 六

正陽和氣萬類繁。
君王道合天地尊。
黎人耕植於義圃。
君子翶翔於禮園。
落其實者思其樹。
飲其流者懷其源。
咎繇為謀不仁遠。
士會為政羣盜奔。
克寬則昆蟲內向。
彰信則殊俗宅心。
浮橋有月支抱馬。
上苑有烏孫學琴。
赤玉則南海輸贐。
白環則西山獻琛。
無勞鑿空於大夏。
不待蹶角於蹛林。

Simplified

周五声调曲 征调曲 六

正阳和气万类繁。
君王道合天地尊。
黎人耕植于义圃。
君子翶翔于礼园。
落其实者思其树。
饮其流者怀其源。
咎繇为谋不仁远。
士会为政羣盗奔。
克宽则昆虫内向。
彰信则殊俗宅心。
浮桥有月支抱马。
上苑有乌孙学琴。
赤玉则南海输赆。
白环则西山献琛。
无劳凿空于大夏。
不待蹶角于蹛林。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū zhēng diào qū liù

zhèng yáng hé qì wàn lèi fán , jūn wáng dào hé tiān dì zūn , lí rén gēng zhí yú yì pǔ , jūn zǐ áo xiáng yú lǐ yuán , luò qí shí zhě sī qí shù , yǐn qí liú zhě huái qí yuán , jiù yáo wéi móu bù rén yuǎn , shì huì wéi zhèng qún dào bēn , kè kuān zé kūn chóng nèi xiàng , zhāng xìn zé shū sú zhái xīn , fú qiáo yǒu yuè zhī bào mǎ , shàng yuàn yǒu wū sūn xué qín , chì yù zé nán hǎi shū jìn , bái huán zé xī shān xiàn chēn , wú láo záo kōng yú dà xià , bù dài jué jiǎo yú dài lín ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.