Traditional

周五聲調曲 羽調曲 一

樹君所以牧人。
立法所以靜亂。
首惡既其南巢。
元兇於是北竄。
居休氣而四塞。
在光華而兩旦。
是以雨施作解。
是以風行惟渙。
周之文武洪基。
光宅天下文思。
千載克聖鹹熙。
七百在我應期。
實昊天有成命。
惟四方其訓之。

Simplified

周五声调曲 羽调曲 一

树君所以牧人。
立法所以静乱。
首恶既其南巢。
元凶于是北窜。
居休气而四塞。
在光华而两旦。
是以雨施作解。
是以风行惟涣。
周之文武洪基。
光宅天下文思。
千载克圣咸熙。
七百在我应期。
实昊天有成命。
惟四方其训之。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū yǔ diào qū yī

shù jūn suǒ yǐ mù rén , lì fǎ suǒ yǐ jìng luàn , shǒu è jì qí nán cháo , yuán xiōng yú shì běi cuàn , jū xiū qì ér sì sāi , zài guāng huá ér liǎng dàn , shì yǐ yǔ shī zuò jiě , shì yǐ fēng xíng wéi huàn , zhōu zhī wén wǔ hóng jī , guāng zhái tiān xià wén sī , qiān zài kè shèng xián xī , qī bǎi zài wǒ yīng qī , shí hào tiān yǒu chéng mìng , wéi sì fāng qí xùn zhī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.