Traditional

周五聲調曲 羽調曲 二

運平後親之俗。
時亂先疎之雄。
踰桂林而驅象。
濟弱水而承鴻。
既浮幹呂之氣。
還吹入律之風。
錢則都內貫朽。
倉則常平粟紅。
火中乃寒乃暑。
年和一風一雨。
聽鐘磬念封疆。
聞笙竽思蓄聚。
瑤琨筱簜既從。
怪石鉛松即序。
長樂善馬成廐。
水衡黃金為府。

Simplified

周五声调曲 羽调曲 二

运平后亲之俗。
时乱先疎之雄。
踰桂林而驱象。
济弱水而承鸿。
既浮干吕之气。
还吹入律之风。
钱则都内贯朽。
仓则常平粟红。
火中乃寒乃暑。
年和一风一雨。
听钟磬念封疆。
闻笙竽思蓄聚。
瑶琨筱簜既从。
怪石铅松即序。
长乐善马成廐。
水衡黄金为府。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū yǔ diào qū èr

yùn píng hòu qīn zhī sú , shí luàn xiān shū zhī xióng , yú guì lín ér qū xiàng , jì ruò shuǐ ér chéng hóng , jì fú gān lǚ zhī qì , huán chuī rù lǜ zhī fēng , qián zé dū nèi guàn xiǔ , cāng zé cháng píng sù hóng , huǒ zhōng nǎi hán nǎi shǔ , nián hé yī fēng yī yǔ , tīng zhōng qìng niàn fēng jiāng , wén shēng yú sī xù jù , yáo kūn xiǎo dàng jì cóng , guài shí qiān sōng jí xù , cháng lè shàn mǎ chéng jiù , shuǐ héng huáng jīn wéi fǔ ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.