Traditional

周五聲調曲 羽調曲 五

太上之有立德。
其次之謂立言。
樹善滋於務本。
除惡窮於塞源。
沖深其智則厚。
昭明其道乃尊。
仁義之財不匱。
忠信之禮無繁。
動天無有不屆。
唯時無幽不徹。
作德心逸日休。
作偽心勞日拙。
自非剛克掩義。
無所離於剿絕。

Simplified

周五声调曲 羽调曲 五

太上之有立德。
其次之谓立言。
树善滋于务本。
除恶穷于塞源。
冲深其智则厚。
昭明其道乃尊。
仁义之财不匮。
忠信之礼无繁。
动天无有不届。
唯时无幽不彻。
作德心逸日休。
作伪心劳日拙。
自非刚克掩义。
无所离于剿绝。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū yǔ diào qū wǔ

tài shàng zhī yǒu lì dé , qí cì zhī wèi lì yán , shù shàn zī yú wù běn , chú è qióng yú sāi yuán , chōng shēn qí zhì zé hòu , zhāo míng qí dào nǎi zūn , rén yì zhī cái bù kuì , zhōng xìn zhī lǐ wú fán , dòng tiān wú yǒu bù jiè , wéi shí wú yōu bù chè , zuò dé xīn yì rì xiū , zuò wěi xīn láo rì zhuō , zì fēi gāng kè yǎn yì , wú suǒ lí yú jiǎo jué ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.