Traditional

周五聲調曲 羽調曲 四

定律零陵玉管。
調鐘始平銅尺。
龍門之下孤桐。
泗水之濱鳴石。
河靈於是讓珪。
山精所以奉璧。
滌九川而賦稅。
乘三危而納錫。
北裏之禾六穗。
江淮之茅三脊。
可以玉檢封禪。
可以金繩探冊。
終永保於鴻石。
足揚光於載籍。

Simplified

周五声调曲 羽调曲 四

定律零陵玉管。
调钟始平铜尺。
龙门之下孤桐。
泗水之滨鸣石。
河灵于是让珪。
山精所以奉璧。
涤九川而赋税。
乘三危而纳锡。
北里之禾六穗。
江淮之茅三脊。
可以玉检封禅。
可以金绳探册。
终永保于鸿石。
足扬光于载籍。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū yǔ diào qū sì

dìng lǜ líng líng yù guǎn , diào zhōng shǐ píng tóng chǐ , lóng mén zhī xià gū tóng , sì shuǐ zhī bīn míng shí , hé líng yú shì ràng guī , shān jīng suǒ yǐ fèng bì , dí jiǔ chuān ér fù shuì , chéng sān wēi ér nà xī , běi lǐ zhī hé liù suì , jiāng huái zhī máo sān jǐ , kě yǐ yù jiǎn fēng chán , kě yǐ jīn shéng tàn cè , zhōng yǒng bǎo yú hóng shí , zú yáng guāng yú zài jí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.