Traditional

周五聲調曲 角調曲 一

止戈見於絕轡之野。
稱伐聞於丹水之征。
信義俱存乃先忘食。
五材並用誰能去兵。
雖聖人之大寶曰位。
實天地之大德曰生。
涇渭同流清濁異能。
琴瑟並禦雅鄭殊聲。
擾擾烝人聲教不一。
茫茫禹跡車軌未幷。
誌在四海而尚恭儉。
心包宇宙而無驕盈。
言而無文行之不遠。
義而無立勤則無成。
惻隱其心訓以慈惠。
流宥其過哀矜典刑。

Simplified

周五声调曲 角调曲 一

止戈见于绝辔之野。
称伐闻于丹水之征。
信义俱存乃先忘食。
五材并用谁能去兵。
虽圣人之大宝曰位。
实天地之大德曰生。
泾渭同流清浊异能。
琴瑟并御雅郑殊声。
扰扰烝人声教不一。
茫茫禹迹车轨未幷。
志在四海而尚恭俭。
心包宇宙而无骄盈。
言而无文行之不远。
义而无立勤则无成。
恻隐其心训以慈惠。
流宥其过哀矜典刑。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū jiǎo diào qū yī

zhǐ gē jiàn yú jué pèi zhī yě , chēng fá wén yú dān shuǐ zhī zhēng , xìn yì jù cún nǎi xiān wàng shí , wǔ cái bìng yòng shuí néng qù bīng , suī shèng rén zhī dà bǎo yuē wèi , shí tiān dì zhī dà dé yuē shēng , jīng wèi tóng liú qīng zhuó yì néng , qín sè bìng yù yǎ zhèng shū shēng , rǎo rǎo zhēng rén shēng jiào bù yī , máng máng yǔ jì chē guǐ wèi bìng , zhì zài sì hǎi ér shàng gōng jiǎn , xīn bāo yǔ zhòu ér wú jiāo yíng , yán ér wú wén xíng zhī bù yuǎn , yì ér wú lì qín zé wú chéng , cè yǐn qí xīn xùn yǐ cí huì , liú yòu qí guò āi jīn diǎn xíng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.