Traditional

周五聲調曲 角調曲 二

匡贊之士或從漁釣。
雲雨之才乍嘆幽谷。
尋芳者追深徑之蘭。
識韻者探窮山之竹。
克明其德貢以三事。
樹之風聲言於九牧。
協用五紀風若從事。
農用八政甘作其榖。
殊風共軌見之周南。
異畝同穎聞之康叔。
祁寒暑雨是無胥怨。
天覆雲油滋焉滲漉。
幸無謝上古之淳人。
庶可以封之於比屋。

Simplified

周五声调曲 角调曲 二

匡赞之士或从渔钓。
云雨之才乍叹幽谷。
寻芳者追深径之兰。
识韵者探穷山之竹。
克明其德贡以三事。
树之风声言于九牧。
协用五纪风若从事。
农用八政甘作其榖。
殊风共轨见之周南。
异亩同颖闻之康叔。
祁寒暑雨是无胥怨。
天覆云油滋焉渗漉。
幸无谢上古之淳人。
庶可以封之于比屋。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū jiǎo diào qū èr

kuāng zàn zhī shì huò cóng yú diào , yún yǔ zhī cái zhà tàn yōu gǔ , xún fāng zhě zhuī shēn jìng zhī lán , shí yùn zhě tàn qióng shān zhī zhú , kè míng qí dé gòng yǐ sān shì , shù zhī fēng shēng yán yú jiǔ mù , xié yòng wǔ jì fēng ruò cóng shì , nóng yòng bā zhèng gān zuò qí gǔ , shū fēng gòng guǐ jiàn zhī zhōu nán , yì mǔ tóng yǐng wén zhī kāng shū , qí hán shǔ yǔ shì wú xū yuàn , tiān fù yún yóu zī yān shèn lù , xìng wú xiè shàng gǔ zhī chún rén , shù kě yǐ fēng zhī yú bǐ wū ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.