Traditional

周大祫歌 昭夏

律在夾鐘。
服居蒼袞。
杳杳清思。
綿綿長遠。
就祭於合。
班神於本。
來庭有序。
助祭有章。
樂舞六代。
賓歌二王。
和鈴以節。
鞗革斯鏘。
齊宮饌玉。
鍌斝浮金。
洞庭鐘鼓。
龍門瑟琴。
其樂已變。
惟神是臨。

Simplified

周大祫歌 昭夏

律在夹钟。
服居苍衮。
杳杳清思。
绵绵长远。
就祭于合。
班神于本。
来庭有序。
助祭有章。
乐舞六代。
宾歌二王。
和铃以节。
鞗革斯锵。
齐宫馔玉。
鍌斝浮金。
洞庭钟鼓。
龙门瑟琴。
其乐已变。
惟神是临。

Pronunciation

zhōu dà xiá gē zhāo xià

lǜ zài jiā zhōng , fú jū cāng gǔn , yǎo yǎo qīng sī , mián mián cháng yuǎn , jiù jì yú hé , bān shén yú běn , lái tíng yǒu xù , zhù jì yǒu zhāng , lè wǔ liù dài , bīn gē èr wáng , hé líng yǐ jié , tiáo gé sī qiāng , qí gōng zhuàn yù , xiǎn jiǎ fú jīn , dòng tíng zhōng gǔ , lóng mén sè qín , qí lè yǐ biàn , wéi shén shì lín ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.