Traditional

周宗廟歌 昭夏

永維祖武。
潛慶靈長。
龍圖革命。
鳳歷歸昌。
功移上墋。
德耀中陽。
清廟肅肅。
猛虡煌煌。
曲高大夏。
聲和盛唐。
牲牷蕩滌。
蕭合馨香。
和鑾戾止。
振鷺來翔。
永敷萬國。
是則四方。

Simplified

周宗庙歌 昭夏

永维祖武。
潜庆灵长。
龙图革命。
凤历归昌。
功移上墋。
德耀中阳。
清庙肃肃。
猛虡煌煌。
曲高大夏。
声和盛唐。
牲牷荡涤。
萧合馨香。
和銮戾止。
振鹭来翔。
永敷万国。
是则四方。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē zhāo xià

yǒng wéi zǔ wǔ , qián qìng líng cháng , lóng tú gé mìng , fèng lì guī chāng , gōng yí shàng chěn , dé yào zhōng yáng , qīng miào sù sù , měng jù huáng huáng , qū gāo dà xià , shēng hé shèng táng , shēng quán dàng dí , xiāo hé xīn xiāng , hé luán lì zhǐ , zhèn lù lái xiáng , yǒng fū wàn guó , shì zé sì fāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.