Traditional

周宗廟歌 皇夏

肅肅清廟。
巖巖寢門。
欹器防滿。
金人戒言。
應暕懸鼓。
崇牙樹羽。
階變升歌。
庭紛象舞。
閑安象設。
緝熙清奠。
春鮪初登。
新萍先薦。
僾然入室。
儼乎在位。
淒愴履之。
非寒之謂。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

肃肃清庙。
岩岩寝门。
欹器防满。
金人戒言。
应暕悬鼓。
崇牙树羽。
阶变升歌。
庭纷象舞。
闲安象设。
缉熙清奠。
春鲔初登。
新萍先荐。
僾然入室。
俨乎在位。
凄怆履之。
非寒之谓。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

sù sù qīng miào , yán yán qǐn mén , qī qì fáng mǎn , jīn rén jiè yán , yīng jián xuán gǔ , chóng yá shù yǔ , jiē biàn shēng gē , tíng fēn xiàng wǔ , xián ān xiàng shè , jī xī qīng diàn , chūn wěi chū dēng , xīn píng xiān jiàn , ài rán rù shì , yǎn hū zài wèi , qī chuàng lǚ zhī , fēi hán zhī wèi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.