Traditional

周宗廟歌 皇夏

克昌光上烈。
基聖穆西藩。
崇仁高涉渭。
積德被居原。
帝圖張往跡。
王業茂前尊。
重芬德陽廟。
罍慶壽陵園。
百靈光祖武。
千年福孝孫。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

克昌光上烈。
基圣穆西藩。
崇仁高涉渭。
积德被居原。
帝图张往迹。
王业茂前尊。
重芬德阳庙。
罍庆寿陵园。
百灵光祖武。
千年福孝孙。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

kè chāng guāng shàng liè , jī shèng mù xī fān , chóng rén gāo shè wèi , jī dé bèi jū yuán , dì tú zhāng wǎng jì , wáng yè mào qián zūn , zhòng fēn dé yáng miào , léi qìng shòu líng yuán , bǎi líng guāng zǔ wǔ , qiān nián fú xiào sūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.