Traditional

周宗廟歌 皇夏

月靈興慶。
沙祥發源。
功參禹跡。
德贊堯門。
言容典禮。
褕狄徽章。
儀形溫德。
令問昭陽。
日月不居。
歲時晼晚。
瑞雲纏心。
閟宮惟遠。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

月灵兴庆。
沙祥发源。
功参禹迹。
德赞尧门。
言容典礼。
褕狄徽章。
仪形温德。
令问昭阳。
日月不居。
岁时晼晚。
瑞云缠心。
閟宫惟远。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

yuè líng xīng qìng , shā xiáng fā yuán , gōng cān yǔ jì , dé zàn yáo mén , yán róng diǎn lǐ , yú dí huī zhāng , yí xíng wēn dé , líng wèn zhāo yáng , rì yuè bù jū , suì shí wǎn wǎn , ruì yún chán xīn , bì gōng wéi yuǎn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.