Traditional

周宗廟歌 皇夏

龍圖基代德。
天步屬艱難。
謳歌還受瑞。
揖讓乃登壇。
升輿芒刺重。
入位據關寒。
卷舒雲泛濫。
遊揚日浸微。
出鄭終無反。
居桐竟不歸。
祀夏今惟舊。
尊靈謚更追。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

龙图基代德。
天步属艰难。
讴歌还受瑞。
揖让乃登坛。
升舆芒刺重。
入位据关寒。
卷舒云泛滥。
游扬日浸微。
出郑终无反。
居桐竟不归。
祀夏今惟旧。
尊灵谥更追。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

lóng tú jī dài dé , tiān bù shǔ jiān nán , ōu gē huán shòu ruì , yī ràng nǎi dēng tán , shēng yú máng cì zhòng , rù wèi jù guān hán , juàn shū yún fàn làn , yóu yáng rì jìn wēi , chū zhèng zhōng wú fǎn , jū tóng jìng bù guī , sì xià jīn wéi jiù , zūn líng shì gēng zhuī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.