Traditional

周宗廟歌 皇夏

南河吐雲氣。
北鬥降星辰。
百靈鹹仰德。
千年一聖人。
書成紫微動。
律定鳳凰馴。
六軍命西土。
甲子陳東鄰。
戎衣此一定。
萬裏更無塵。
煙雲同五色。
日月並重輪。
流沙既西靜。
蟠木又東臣。
凱樂聞朱鴈。
鐃歌見白麟。
今為六代祀。
還得九疑賓。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

南河吐云气。
北斗降星辰。
百灵咸仰德。
千年一圣人。
书成紫微动。
律定凤凰驯。
六军命西土。
甲子陈东邻。
戎衣此一定。
万里更无尘。
烟云同五色。
日月并重轮。
流沙既西静。
蟠木又东臣。
凯乐闻朱鴈。
铙歌见白麟。
今为六代祀。
还得九疑宾。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

nán hé tǔ yún qì , běi dǒu jiàng xīng chén , bǎi líng xián yǎng dé , qiān nián yī shèng rén , shū chéng zǐ wēi dòng , lǜ dìng fèng huáng xùn , liù jūn mìng xī tǔ , jiǎ zǐ chén dōng lín , róng yī cǐ yī dìng , wàn lǐ gēng wú chén , yān yún tóng wǔ sè , rì yuè bìng zhòng lún , liú shā jì xī jìng , pán mù yòu dōng chén , kǎi lè wén zhū yàn , náo gē jiàn bái lín , jīn wéi liù dài sì , huán dé jiǔ yí bīn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.