Traditional

周祀五帝歌 白帝雲門舞

肅靈兌景。
承配秋壇。
雲高火落。
露白蟬寒。
帝律登年。
金精行令。
瑞獸霜耀。
祥禽雪映。
司藏肅殺。
萬寶鹹宜。
厥田上上。
收功在斯。

Simplified

周祀五帝歌 白帝云门舞

肃灵兑景。
承配秋坛。
云高火落。
露白蝉寒。
帝律登年。
金精行令。
瑞兽霜耀。
祥禽雪映。
司藏肃杀。
万宝咸宜。
厥田上上。
收功在斯。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē bái dì yún mén wǔ

sù líng duì jǐng , chéng pèi qiū tán , yún gāo huǒ luò , lù bái chán hán , dì lǜ dēng nián , jīn jīng xíng líng , ruì shòu shuāng yào , xiáng qín xuě yìng , sī cáng sù shā , wàn bǎo xián yí , jué tián shàng shàng , shōu gōng zài sī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.