Traditional

周祀五帝歌 配帝舞

帝出於震。
蒼德於神。
其明在日。
其位居春。
勞以定國。
功以施人。
言從配祀。
近取諸身。

Simplified

周祀五帝歌 配帝舞

帝出于震。
苍德于神。
其明在日。
其位居春。
劳以定国。
功以施人。
言从配祀。
近取诸身。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē pèi dì wǔ

dì chū yú zhèn , cāng dé yú shén , qí míng zài rì , qí wèi jū chūn , láo yǐ dìng guó , gōng yǐ shī rén , yán cóng pèi sì , jìn qǔ zhū shēn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.