Traditional

周祀五帝歌 配帝舞

以炎為政。
以火為官。
位司南陸。
享配離壇。
三和實俎。
百味浮蘭。
神其茂豫。
天步艱難。

Simplified

周祀五帝歌 配帝舞

以炎为政。
以火为官。
位司南陆。
享配离坛。
三和实俎。
百味浮兰。
神其茂豫。
天步艰难。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē pèi dì wǔ

yǐ yán wéi zhèng , yǐ huǒ wéi guān , wèi sī nán lù , xiǎng pèi lí tán , sān hé shí zǔ , bǎi wèi fú lán , shén qí mào yù , tiān bù jiān nán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.