Traditional

周祀五帝歌 配帝舞

四時鹹一德。
五氣或同論。
猶吹鳳凰管。
尚對梧桐園。
器圜居士厚。
位總配神尊。
始知今奏樂。
還用我雲門。

Simplified

周祀五帝歌 配帝舞

四时咸一德。
五气或同论。
犹吹凤凰管。
尚对梧桐园。
器圜居士厚。
位总配神尊。
始知今奏乐。
还用我云门。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē pèi dì wǔ

sì shí xián yī dé , wǔ qì huò tóng lùn , yóu chuī fèng huáng guǎn , shàng duì wú tóng yuán , qì huán jū shì hòu , wèi zǒng pèi shén zūn , shǐ zhī jīn zòu lè , huán yòng wǒ yún mén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.