Traditional

周祀五帝歌 配帝舞

地始坼虹始藏。
服玄玉居玄堂。
沐蕙氣浴蘭湯。
匏器潔水泉香。
陟配彼福無疆。
君欣欣此樂康。

Simplified

周祀五帝歌 配帝舞

地始坼虹始藏。
服玄玉居玄堂。
沐蕙气浴兰汤。
匏器洁水泉香。
陟配彼福无疆。
君欣欣此乐康。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē pèi dì wǔ

dì shǐ chè hóng shǐ cáng , fú xuán yù jū xuán táng , mù huì qì yù lán tāng , páo qì jié shuǐ quán xiāng , zhì pèi bǐ fú wú jiāng , jūn xīn xīn cǐ lè kāng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.