Traditional

周祀五帝歌 青帝雲門舞

甲在日。
鳥中星。
禮東後。
奠蒼靈。
樹春旗。
命青史。
候鴈還。
東風起。
歌木德。
舞震宮。
泗濱石。
龍門桐。
孟之月。
陽之天。
億斯慶。
兆斯年。

Simplified

周祀五帝歌 青帝云门舞

甲在日。
鸟中星。
礼东后。
奠苍灵。
树春旗。
命青史。
候鴈还。
东风起。
歌木德。
舞震宫。
泗滨石。
龙门桐。
孟之月。
阳之天。
亿斯庆。
兆斯年。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē qīng dì yún mén wǔ

jiǎ zài rì , niǎo zhōng xīng , lǐ dōng hòu , diàn cāng líng , shù chūn qí , mìng qīng shǐ , hòu yàn huán , dōng fēng qǐ , gē mù dé , wǔ zhèn gōng , sì bīn shí , lóng mén tóng , mèng zhī yuè , yáng zhī tiān , yì sī qìng , zhào sī nián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.