Traditional

周祀五帝歌 黃帝雲門舞

三光儀表正。
四氣風雲同。
戊已行初歷。
黃鐘始變宮。
平琮禮內鎮。
陰管奏司中。
齋壇芝曄曄。
清野桂馮馮。
夕牢芬六鼎。
安歌韻八風。
神光乃超忽。
嘉氣恒蔥蔥。

Simplified

周祀五帝歌 黄帝云门舞

三光仪表正。
四气风云同。
戊已行初历。
黄钟始变宫。
平琮礼内镇。
阴管奏司中。
斋坛芝晔晔。
清野桂冯冯。
夕牢芬六鼎。
安歌韵八风。
神光乃超忽。
嘉气恒葱葱。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē huáng dì yún mén wǔ

sān guāng yí biǎo zhèng , sì qì fēng yún tóng , wù yǐ xíng chū lì , huáng zhōng shǐ biàn gōng , píng cóng lǐ nèi zhèn , yīn guǎn zòu sī zhōng , zhāi tán zhī yè yè , qīng yě guì féng féng , xī láo fēn liù dǐng , ān gē yùn bā fēng , shén guāng nǎi chāo hū , jiā qì héng cōng cōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.