Traditional

周祀五帝歌 黑帝雲門舞

北辰為政玄壇。
北陸之祀員官。
宿設玄璜浴蘭。
坎德陰風禦寒。
次律將回窮紀。
微陽欲動細泉。
管猶調於陰竹。
聲未入於春弦。
待歸余於送歷。
方履慶於斯年。

Simplified

周祀五帝歌 黑帝云门舞

北辰为政玄坛。
北陆之祀员官。
宿设玄璜浴兰。
坎德阴风御寒。
次律将回穷纪。
微阳欲动细泉。
管犹调于阴竹。
声未入于春弦。
待归余于送历。
方履庆于斯年。

Pronunciation

zhōu sì wǔ dì gē hēi dì yún mén wǔ

běi chén wéi zhèng xuán tán , běi lù zhī sì yuán guān , sù shè xuán huáng yù lán , kǎn dé yīn fēng yù hán , cì lǜ jiāng huí qióng jì , wēi yáng yù dòng xì quán , guǎn yóu diào yú yīn zhú , shēng wèi rù yú chūn xián , dài guī yú yú sòng lì , fāng lǚ qìng yú sī nián ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.