Traditional

周祀圜丘歌 昭夏

員玉已奠。
蒼幣斯陳。
瑞形成象。
禮從天數。
智總圜神。
為祈為祀。
至敬鹹遵。

Simplified

周祀圜丘歌 昭夏

员玉已奠。
苍币斯陈。
瑞形成象。
礼从天数。
智总圜神。
为祈为祀。
至敬咸遵。

Pronunciation

zhōu sì huán qiū gē zhāo xià

yuán yù yǐ diàn , cāng bì sī chén , ruì xíng chéng xiàng , lǐ cóng tiān shù , zhì zǒng huán shén , wéi qí wéi sì , zhì jìng xián zūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.