Traditional

周祀圜丘歌 登歌

歲之祥。
國之陽。
蒼靈敬。
翠雲長。
象為飾。
龍為章。
乘長日。
坯蟄戶。
烈雲漢。
迎風雨。
六呂歌。
雲門舞。
省滌濯。
奠牲牷。
郁金酒。
鳳凰樽。
回天睠。
顧中原。

Simplified

周祀圜丘歌 登歌

岁之祥。
国之阳。
苍灵敬。
翠云长。
象为饰。
龙为章。
乘长日。
坯蛰户。
烈云汉。
迎风雨。
六吕歌。
云门舞。
省涤濯。
奠牲牷。
郁金酒。
凤凰樽。
回天睠。
顾中原。

Pronunciation

zhōu sì huán qiū gē dēng gē

suì zhī xiáng , guó zhī yáng , cāng líng jìng , cuì yún cháng , xiàng wéi shì , lóng wéi zhāng , chéng cháng rì , pī zhé hù , liè yún hàn , yíng fēng yǔ , liù lǚ gē , yún mén wǔ , shěng dí zhuó , diàn shēng quán , yù jīn jiǔ , fèng huáng zūn , huí tiān juàn , gù zhōng yuán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.