Traditional

周祀圜丘歌 皇夏

七裏是仰。
八陛有憑。
就陽之位。
如日之升。
思虔肅肅。
致敬繩繩。
祝史陳信。
玄象斯格。
惟類之典。
惟靈之澤。
幽顯對揚。
人神咫尺。

Simplified

周祀圜丘歌 皇夏

七里是仰。
八陛有凭。
就阳之位。
如日之升。
思虔肃肃。
致敬绳绳。
祝史陈信。
玄象斯格。
惟类之典。
惟灵之泽。
幽显对扬。
人神咫尺。

Pronunciation

zhōu sì huán qiū gē huáng xià

qī lǐ shì yǎng , bā bì yǒu píng , jiù yáng zhī wèi , rú rì zhī shēng , sī qián sù sù , zhì jìng shéng shéng , zhù shǐ chén xìn , xuán xiàng sī gé , wéi lèi zhī diǎn , wéi líng zhī zé , yōu xiǎn duì yáng , rén shén zhǐ chǐ ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.