Traditional

周祀圜丘歌 皇夏

國命在禮。
君命在天。
陳誠惟肅。
飲福惟虔。
洽斯百禮。
福以千年。
鉤陳掩映。
天駟徘徊。
雕禾飾斝。
翠羽承罍。
受斯茂祉。
從天之來。

Simplified

周祀圜丘歌 皇夏

国命在礼。
君命在天。
陈诚惟肃。
饮福惟虔。
洽斯百礼。
福以千年。
钩陈掩映。
天驷徘徊。
雕禾饰斝。
翠羽承罍。
受斯茂祉。
从天之来。

Pronunciation

zhōu sì huán qiū gē huáng xià

guó mìng zài lǐ , jūn mìng zài tiān , chén chéng wéi sù , yǐn fú wéi qián , qià sī bǎi lǐ , fú yǐ qiān nián , gōu chén yǎn yìng , tiān sì pái huái , diāo hé shì jiǎ , cuì yǔ chéng léi , shòu sī mào zhǐ , cóng tiān zhī lái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.