Traditional

周祀圜丘歌 皇夏

玉帛禮畢。
神人事分。
嚴承乃睠。
瞻仰回雲。
輦路千門。
王城九軌。
式道移候。
司方回指。
得一惟清。
於萬斯寧。
受茲景命。
於天告成。

Simplified

周祀圜丘歌 皇夏

玉帛礼毕。
神人事分。
严承乃睠。
瞻仰回云。
辇路千门。
王城九轨。
式道移候。
司方回指。
得一惟清。
于万斯宁。
受兹景命。
于天告成。

Pronunciation

zhōu sì huán qiū gē huáng xià

yù bó lǐ bì , shén rén shì fēn , yán chéng nǎi juàn , zhān yǎng huí yún , niǎn lù qiān mén , wáng chéng jiǔ guǐ , shì dào yí hòu , sī fāng huí zhǐ , dé yī wéi qīng , yú wàn sī níng , shòu zī jǐng mìng , yú tiān gào chéng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.