Traditional

周祀方澤歌 昭夏

曰若厚載。
欽明方澤。
敢以敬恭。
陳之玉帛。
德包含養。
功藏靈跡。
斯箱既千。
子孫則百。

Simplified

周祀方泽歌 昭夏

曰若厚载。
钦明方泽。
敢以敬恭。
陈之玉帛。
德包含养。
功藏灵迹。
斯箱既千。
子孙则百。

Pronunciation

zhōu sì fāng zé gē zhāo xià

yuē ruò hòu zài , qīn míng fāng zé , gǎn yǐ jìng gōng , chén zhī yù bó , dé bāo hán yǎng , gōng cáng líng jì , sī xiāng jì qiān , zǐ sūn zé bǎi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.