Traditional

周祀方澤歌 登歌

質明孝敬。
求陰順陽。
壇有四陛。
琮分八方。
牲牷蕩滌。
蕭合馨香。
和鑾戾止。
振鷺來翔。
威儀簡簡。
鐘鼓喤喤。
聲和孤竹。
韻入空桑。
封中雲氣。
坎上神光。
下元之主。
功深蓋藏。

Simplified

周祀方泽歌 登歌

质明孝敬。
求阴顺阳。
坛有四陛。
琮分八方。
牲牷荡涤。
萧合馨香。
和銮戾止。
振鹭来翔。
威仪简简。
钟鼓喤喤。
声和孤竹。
韵入空桑。
封中云气。
坎上神光。
下元之主。
功深盖藏。

Pronunciation

zhōu sì fāng zé gē dēng gē

zhì míng xiào jìng , qiú yīn shùn yáng , tán yǒu sì bì , cóng fēn bā fāng , shēng quán dàng dí , xiāo hé xīn xiāng , hé luán lì zhǐ , zhèn lù lái xiáng , wēi yí jiǎn jiǎn , zhōng gǔ huáng huáng , shēng hé gū zhú , yùn rù kōng sāng , fēng zhōng yún qì , kǎn shàng shén guāng , xià yuán zhī zhǔ , gōng shēn gài cáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.