Traditional

和《分水嶺》

高嶺峻棱棱,細泉流娓娓。
勢分合不得,東西隨所委。
悠悠草蔓底,濺濺石罅裏。
分流來幾年?
晝夜兩如此。
朝宗遠不及,去海三千裏。
浸潤小無功,山苗長旱死。
縈紆用無所,奔迫流不已。
唯作嗚咽聲,夜入行人耳。
有源殊不竭,無坎終難至。
同出而異流,君看何所似?
有似骨肉親,派別從茲始。
又似勢利交,波瀾相背起。
所以贈君詩,將君何所比?
不比山上泉,比君井中水。

Simplified

和《分水岭》

高岭峻棱棱,细泉流娓娓。
势分合不得,东西随所委。
悠悠草蔓底,溅溅石罅里。
分流来几年?
昼夜两如此。
朝宗远不及,去海三千里。
浸润小无功,山苗长旱死。
萦纡用无所,奔迫流不已。
唯作呜咽声,夜入行人耳。
有源殊不竭,无坎终难至。
同出而异流,君看何所似?
有似骨肉亲,派别从兹始。
又似势利交,波澜相背起。
所以赠君诗,将君何所比?
不比山上泉,比君井中水。

Pronunciation

hé < fēn shuǐ lǐng >

gāo lǐng jùn léng léng , xì quán liú wěi wěi 。
shì fēn hé bù dé , dōng xī suí suǒ wěi 。
yōu yōu cǎo wàn dǐ , jiàn jiàn shí xià lǐ 。
fēn liú lái jī nián ?
zhòu yè liǎng rú cǐ 。
zhāo zōng yuǎn bù jí , qù hǎi sān qiān lǐ 。
jìn rùn xiǎo wú gōng , shān miáo cháng hàn sǐ 。
yíng yū yòng wú suǒ , bēn pò liú bù yǐ 。
wéi zuò wū yān shēng , yè rù xíng rén ěr 。
yǒu yuán shū bù jié , wú kǎn zhōng nán zhì 。
tóng chū ér yì liú , jūn kàn hé suǒ sì ?
yǒu sì gǔ ròu qīn , pài bié cóng zī shǐ 。
yòu sì shì lì jiāo , bō lán xiāng bèi qǐ 。
suǒ yǐ zèng jūn shī , jiāng jūn hé suǒ bǐ ?
bù bǐ shān shàng quán , bǐ jūn jǐng zhōng shuǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.