Traditional

和《陽城驛》

商山陽城驛,中有嘆者誰?
雲是元監察,江陵謫去時。
忽見此驛名,良久涕欲垂。
何故陽道州,名姓同於斯?
憐君一寸心,寵辱誓不移。
疾惡若巷伯,好賢如緇衣。
沈吟不能去,意者欲改為。
改為避賢驛,大署於門楣。
荊人愛羊祜,戶曹改為辭。
一字不忍道,況兼姓呼之?
因題八百言,言直文甚奇。
詩成寄與我,鏘若金和絲。
上言陽公行,友悌無等夷。
骨肉同衾裯,至死不相離。
次言陽公跡,夏邑始棲遲。
鄉人化其風,少長皆孝慈。
次言楊公道,終日對酒卮。
兄弟笑相顧,醉貌紅怡怡。
次言陽公節,謇謇居諫司。
誓心除國蠹,決死犯天威。
終言陽公命,左遷天一涯。
道州炎瘴地,身不得生歸。
一一皆實錄,事事無孑遺。
凡是為善者,聞之惻然悲。
道州既已矣,往者不可追。
何世無其人,來者亦可思。
願以君子文,告彼大藥師。
附於雅歌末,奏之白玉墀。
天子聞此章,教化如法施。
直諫從如流,佞臣惡如疵。
宰相聞此章,政柄端正持。
進賢不知倦,去邪勿復疑。
憲臣聞此章,不敢懷依違。
諫官聞此章,不忍縱詭隨。
然後告史氏,舊史有前規。
若作陽公傳,欲令後世知。
不勞敘世家,不用費文辭。
但於國史上,全錄元稹詩。

Simplified

和《阳城驿》

商山阳城驿,中有叹者谁?
云是元监察,江陵谪去时。
忽见此驿名,良久涕欲垂。
何故阳道州,名姓同于斯?
怜君一寸心,宠辱誓不移。
疾恶若巷伯,好贤如缁衣。
沉吟不能去,意者欲改为。
改为避贤驿,大署于门楣。
荆人爱羊祜,户曹改为辞。
一字不忍道,况兼姓呼之?
因题八百言,言直文甚奇。
诗成寄与我,锵若金和丝。
上言阳公行,友悌无等夷。
骨肉同衾裯,至死不相离。
次言阳公迹,夏邑始栖迟。
乡人化其风,少长皆孝慈。
次言杨公道,终日对酒卮。
兄弟笑相顾,醉貌红怡怡。
次言阳公节,謇謇居谏司。
誓心除国蠹,决死犯天威。
终言阳公命,左迁天一涯。
道州炎瘴地,身不得生归。
一一皆实录,事事无孑遗。
凡是为善者,闻之恻然悲。
道州既已矣,往者不可追。
何世无其人,来者亦可思。
愿以君子文,告彼大药师。
附于雅歌末,奏之白玉墀。
天子闻此章,教化如法施。
直谏从如流,佞臣恶如疵。
宰相闻此章,政柄端正持。
进贤不知倦,去邪勿复疑。
宪臣闻此章,不敢怀依违。
谏官闻此章,不忍纵诡随。
然后告史氏,旧史有前规。
若作阳公传,欲令后世知。
不劳叙世家,不用费文辞。
但于国史上,全录元稹诗。

Pronunciation

hé < yáng chéng yì >

shāng shān yáng chéng yì , zhōng yǒu tàn zhě shuí ?
yún shì yuán jiān chá , jiāng líng zhé qù shí 。
hū jiàn cǐ yì míng , liáng jiǔ tì yù chuí 。
hé gù yáng dào zhōu , míng xìng tóng yú sī ?
lián jūn yī cùn xīn , chǒng rǔ shì bù yí 。
jí è ruò xiàng bó , hǎo xián rú zī yī 。
chén yín bù néng qù , yì zhě yù gǎi wéi 。
gǎi wéi bì xián yì , dà shǔ yú mén méi 。
jīng rén ài yáng hù , hù cáo gǎi wéi cí 。
yī zì bù rěn dào , kuàng jiān xìng hū zhī ?
yīn tí bā bǎi yán , yán zhí wén shèn qí 。
shī chéng jì yǔ wǒ , qiāng ruò jīn hé sī 。
shàng yán yáng gōng xíng , yǒu tì wú děng yí 。
gǔ ròu tóng qīn chóu , zhì sǐ bù xiāng lí 。
cì yán yáng gōng jì , xià yì shǐ qī chí 。
xiāng rén huà qí fēng , shǎo cháng jiē xiào cí 。
cì yán yáng gōng dào , zhōng rì duì jiǔ zhī 。
xiōng dì xiào xiāng gù , zuì mào hóng yí yí 。
cì yán yáng gōng jié , jiǎn jiǎn jū jiàn sī 。
shì xīn chú guó dù , jué sǐ fàn tiān wēi 。
zhōng yán yáng gōng mìng , zuǒ qiān tiān yī yá 。
dào zhōu yán zhàng dì , shēn bù dé shēng guī 。
yī yī jiē shí lù , shì shì wú jié yí 。
fán shì wéi shàn zhě , wén zhī cè rán bēi 。
dào zhōu jì yǐ yǐ , wǎng zhě bù kě zhuī 。
hé shì wú qí rén , lái zhě yì kě sī 。
yuàn yǐ jūn zǐ wén , gào bǐ dà yào shī 。
fù yú yǎ gē mò , zòu zhī bái yù chí 。
tiān zǐ wén cǐ zhāng , jiào huà rú fǎ shī 。
zhí jiàn cóng rú liú , nìng chén è rú cī 。
zǎi xiāng wén cǐ zhāng , zhèng bǐng duān zhèng chí 。
jìn xián bù zhī juàn , qù xié wù fù yí 。
xiàn chén wén cǐ zhāng , bù gǎn huái yī wéi 。
jiàn guān wén cǐ zhāng , bù rěn zòng guǐ suí 。
rán hòu gào shǐ shì , jiù shǐ yǒu qián guī 。
ruò zuò yáng gōng chuán , yù líng hòu shì zhī 。
bù láo xù shì jiā , bù yòng fèi wén cí 。
dàn yú guó shǐ shàng , quán lù yuán zhěn shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.