Traditional

和《雉媒》

吟君雉媒什,一哂復一嘆。
和之一何晚,今日仍成篇。
豈唯鳥有之,抑亦人復然。
張陳刎頸交,竟以勢不完。
至今不平氣,塞絕泜水源。
趙襄骨肉親,亦以利相殘。
至今不善名,高於磨笄山。
況此籠中雉,誌在飲啄間。
稻梁暫入口,性已隨人遷。
身苦亦自忘,同族何足言?
但恨為媒拙,不足以自全。
勸君今日後,養鳥養青鸞。
青鸞一失侶,至死守孤單。
勸君今日後,結客結任安。
主人賓客去,獨住在門闌。

Simplified

和《雉媒》

吟君雉媒什,一哂复一叹。
和之一何晚,今日仍成篇。
岂唯鸟有之,抑亦人复然。
张陈刎颈交,竟以势不完。
至今不平气,塞绝泜水源。
赵襄骨肉亲,亦以利相残。
至今不善名,高于磨笄山。
况此笼中雉,志在饮啄间。
稻梁暂入口,性已随人迁。
身苦亦自忘,同族何足言?
但恨为媒拙,不足以自全。
劝君今日后,养鸟养青鸾。
青鸾一失侣,至死守孤单。
劝君今日后,结客结任安。
主人宾客去,独住在门阑。

Pronunciation

hé < zhì méi >

yín jūn zhì méi shí , yī shēn fù yī tàn 。
hé zhī yī hé wǎn , jīn rì réng chéng piān 。
qǐ wéi niǎo yǒu zhī , yì yì rén fù rán 。
zhāng chén wěn jǐng jiāo , jìng yǐ shì bù wán 。
zhì jīn bù píng qì , sāi jué zhī shuǐ yuán 。
zhào xiāng gǔ ròu qīn , yì yǐ lì xiāng cán 。
zhì jīn bù shàn míng , gāo yú mó jī shān 。
kuàng cǐ lóng zhōng zhì , zhì zài yǐn zhuó jiān 。
dào liáng zàn rù kǒu , xìng yǐ suí rén qiān 。
shēn kǔ yì zì wàng , tóng zú hé zú yán ?
dàn hèn wéi méi zhuō , bù zú yǐ zì quán 。
quàn jūn jīn rì hòu , yǎng niǎo yǎng qīng luán 。
qīng luán yī shī lǚ , zhì sǐ shǒu gū dān 。
quàn jūn jīn rì hòu , jié kè jié rèn ān 。
zhǔ rén bīn kè qù , dú zhù zài mén lán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.